Taiwan Chapter of the International Academy of Engineering / Members

Full members

Samuel Yen-Liang Yin
Jenn-Chuan Chern
Chi-Huey Wong
Kuo-Chun Chang
Chin-Der Ou
Jane H. Hsiao
Lou-Chuang Lee
Chien-Chung Li
Tony C. Liu
Li-Chung Chen
Wen-Hwa Chen
Ta-Peng Chang

Yun Yen
Ching Ray Chang
Yung-Sheng Liu
Din-Ping Tsai
Jin-Pyng Wang
Kuo-Ning Chiang
Keh-Chyuan Tsai
Gwo-Bin Lee
Shyh-Jiann Hwang

Corresponding members

Hui-Ping Tserng
Yeau-Ren Jeng
Der-Jang Liaw
Chyi-Yeu Lin
Chi-Jui Lin
Shou-Min Tsao
Guey-Shin Chang
Tzun-Yen Yu
Leehter Yao
Willie Shyh-Shiun Lai

Tung-Yang Chen
Ci-Ling Pan
LIN Gwo-Fong
Ching-Jong Liao
Shan Hui Hsu
Duu Jong Lee
Shang-Hsien Hsieh
Chien-Ching Ma
Jenn-Shin Hwang